در دوران جنگ سرد در آلمان شرقی، اگر شما صاحب یک ماشین تایپ بودید، باید پس از معرفی خودتون به اداره پلیس امنیت، یک نمونه از متن تایپ شده خودتون رو هم به اونها تحویل میدادید. این کار برای این انجام میشد که اگر روزی نوشته ای پیدا بشه که مغایر با تفکرات حکومت بود، نویسنده اون متن سریعتر پیدا بشه.