مشخصه HTML Style

تنظیم style مربوط به یک المان html می تواند با style attribute انجام شود.

Style attribute در html دارای قاعده زیر است:

tagname

Property یک خصوصیت مربوط به CSS است.

Value یک مقدار مربوط به CSS است.

HTML

HTML Styles

See the Pen LOeyOO by altotab.com (@altotab) on CodePen.

تعیین رنگ پس زمینه در HTML

خصوصیت background-color رنگ پس زمینه یک المان html را تعیین می کند.

این مثال رنگ آبی را برای پس زمینه یک صفحه تعیین می کند:

See the Pen RjxVvE by altotab.com (@altotab) on CodePen.

تعیین رنگ متن در HTML

خصوصیت color رنگ متن یک المان html را تعیین می کند.

See the Pen RjQRVO by altotab.com (@altotab) on CodePen.

تعیین فونت در HTML

خصوصیت font-family فونت مورد استفاده یک المان html را تعیین می کند.

See the Pen xPYOXz by altotab.com (@altotab) on CodePen.

تعیین سایز متن در HTML

خصوصیت font-size سایز متن یک المان html را تعیین می کند.

See the Pen POQzew by altotab.com (@altotab) on CodePen.

تنظیم متن در HTML

خصوصیت text-align تنظیم و تراز بندی افقی یک المان html را برعهده دارد.

See the Pen RjQRJX by altotab.com (@altotab) on CodePen.

خلاصه این قسمت

از خصوصیت style برای تعیین ظاهر المان های html استفاده می‌شود.

از background-color برای تعیین رنگ پس زمینه استفاده می شود.

از color برای تعیین رنگ متن استفاده می شود.

از font-family برای تعیین فونت متن استفاده می شود.

از font-size برای تعیین اندازه فونت متن استفاده می شود.

از text-align برای تنظیم و تراز کردن متن استفاده می شود.

موفق باشید.