نمایش HTML

ما نمی توانیم مطمئن باشیم که صفحه HTML ساخته شده، در نمایشگر مخاطب چگونه نمایش داده می شود.

نمایشگرهای بزرگ یا کوچک و همچنین پنجره های Resize شده، خروجی متفاوتی نشان خواهند داد.

با HTML نمی توان خروجی را با افزودن فضای اضافی یا خطوط اضافی در کد های HTML تغییر داد. مرورگرها هرگونه فضای اضافی و خطوط اضافی را هنگام نمایش حذف می کنند.

HTML

See the Pen pddzgj by altotab.com (@altotab) on CodePen.

پاراگراف ها در HTML

المان <p> در HTML معرف یک پاراگراف است.

See the Pen zPEgLq by altotab.com (@altotab) on CodePen.

نکته: مرورگرها به طور خودکار یک فضای خالی (margin) به ابتدا و انتهای یک پاراگراف اضافه می کنند.

تگ پایانی فراموش نشود!

اکثر مرورگر ها حتی اگر تگ پایانی را فراموش کنیم، HTML را به درستی نمایش می دهند.

See the Pen OOOLZL by altotab.com (@altotab) on CodePen.

مثال بالا در بیشتر مرورگرها درست کار می کند؛ اما نباید روی آن حساب کرد.

نکته : جا گذاشتن تگ پایانی می تواند باعث بروز مسائل و Error های غیر قابل پیش بینی گردد.

HTML Line Break

المان <br> در HTML یک Line Break ایجاد می کند. زمانی از تگ <br> استفاده می کنیم که نیاز به یک خط جدید، بدون شروع یک پاراگراف جدید داشته باشیم.

See the Pen XzzrPV by altotab.com (@altotab) on CodePen.

تگ <br> یک تگ Empty است؛  یعنی تگ پایانی ندارد.

مشکل نوشتن شعر در HTML

در  کدنویسی HTML ، اشعار روی یک خط نمایش داده می شوند:

See the Pen QOOLYG by altotab.com (@altotab) on CodePen.

المان <pre> در HTML

این المان متن های نوشته شده در Source Code را، به همان شکل نمایش می دهد.

متن درون یک المان <pre> در یک فونت  fixed-width ( معمولا courier) نمایش داده می شود، و هم فضاها و هم line break ها را حفظ می کند.

See the Pen aVVbzR by altotab.com (@altotab) on CodePen.