ساختن Batch File برای نصب برنامه ها و انجام تنظیمات یکی از کارهای مورد علاقه منه.

یکی از راه های شیک شدن Batch File اینه که از Progress Bar توی فایلهاتون استفاده کنید. علاوه بر شیک شدن، کاربر دیگه با یک صفحه مشکی، که دستورات نامفهوم توش نوشته میشه و ممکنه باعث وحشتش بشه، مواجه نمیشه!

راه استفاده از این فایل هم خیلی ساده است؛ کافیه محلی رو که توش عکس مشخص کردم رو با دستور مورد نظرتون عوض کنید.

میتونید از این فایل که من آماده کردم استفاده کنید و یا از کد زیر استفاده کنید.

@echo off
color 0A
Title Please Wait
echo.
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 1%%
echo ----------------------------------
ping -n localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: Û²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 2%%
echo ----------------------------------
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: Û²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 3%%
echo ----------------------------------
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: ÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²² 10%%
echo ----------------------------------
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: ÛÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²² 15%%
echo ----------------------------------
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: ÛÛÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²² 20%%
echo ----------------------------------
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: ÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²²²²²² 25%%
echo ----------------------------------
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²²²²² 50%%
echo ----------------------------------
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²²²² 55%%
echo ----------------------------------
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²²² 40%%
echo ----------------------------------
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²² 45%%
echo ----------------------------------
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²² 50%%
echo ----------------------------------
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²² 55%%
echo ----------------------------------
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²² 60%%
echo ----------------------------------
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²² 65%%
echo ----------------------------------
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²² 70%%
echo ----------------------------------
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²² 80%%
echo ----------------------------------
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²² 85%%
echo ----------------------------------
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²² 90%%
echo ----------------------------------
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ² 95%%
echo ----------------------------------
ping -n 1 localhost >nul
cls
echo.
echo.
echo Installing:
echo ----------------------------------
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%%
echo ----------------------------------
GOTO END
:END
cls
echo.
echo.
echo Installation Completed...
echo ----------------------------------
echo Progress: ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%%
echo.
echo.